Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3996
Title: Về phương pháp nghiên cứu biên soạn và giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Nghiên cứu;Biên soạn;Giảng dạy;Lịch sử Đảng
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Lý luận Chính trị. - 359 tr.; 24 cm
Abstract: Hợp tuyển những bài nghiên cứu, những kinh nghiệm từ thực tế đăng trên Tạp chí của các nhà khoa học, các lãnh đạo... về phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3996
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.