Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3995
Title: Báo chí truyền hình - Tập 1
Authors: Xvích, X.L.
Cudơnhetxốp, G.V
Iurốpxki, A.Ia
Keywords: Báo chí;Truyền hình
Issue Date: 2004
Publisher: Thông tấn.- 307 tr, 19 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 6 chương, trong đó các tác giả tập trung trình bày vị trí, chức năng của truyền hình trong xã hội; vị trí của truyền hình trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng; bản chất của truyền hình hiện đại; các phương tiện xây dựng kịch bản truyền hình và những định hướng, triển vọng của truyền hình trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ truyền thông phát triển vô cùng mạnh mẽ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3995
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
báo chí truyền hình tập 1.pdf23.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.