Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3994
Title: Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
Authors: Nguyễn Tài Đông
Keywords: Lịch sử;Tư tưởng;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Nxb Đại học Sư phạm.- 501 tr, 24 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Giai đoạn từ sơ sử đến khi giành được độc lập dân tộc (Từ thế kỷ VII TCN đến năm 938); Chương 2: Giai đoạn phục hưng ban đầu của tư tưởng - văn hóa dân tộc (Thế kỷ X - XV); Chương 3: Triết học Việt Nam thời kỳ khủng hoảng, cát cứ của các thế lực phong kiến (Thế kỷ XVI - XVIII); Chương 4: Triết học Việt Nam triều Nguyễn (Thế kỷ XIX); Chương 5: Triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3994
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học việt nam .pdf71.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.