Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3993
Title: Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Lại Quốc Khánh
Lê Quang Đăng
Lê Thị Sự
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Bài tập
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 231 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, mỗi chương được kết cấu thành 5 phần: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, bài tập thảo luận, bài tập vận dụng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3993
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bài tập học phần tư tưởng hồ chí minh t.pdf14.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.