Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3992
Title: Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay
Authors: Bùi Ngọc Quỵnh
Keywords: Chủ nghĩa tư bản
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 156 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương, luận giải có hệ thống, cập nhật dưới góc độ kinh tế chính trị học về đặc điểm tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay; những phát triển mới và những hạn chế chủ yếu trong lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản ngày nay; những điều chỉnh, biến đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, bản chất kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản ngày nay; phân tích những mâu thuẫn cơ bản, khủng hoảng kinh tế chính trị và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3992
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay .pdf12.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.