Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3991
Title: Cải cách hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Hữu Hải
Keywords: Cải cách hành chính nhà nước;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 307 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về quyền hành pháp và các cách tiếp cận về hành chính nhà nước, các mô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cải cách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ (từ 1945 – 1986; 1986 – 2012; từ năm 2013 đến nay).
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3991
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cải cách hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn .pdf115.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.