Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3990
Title: Truyền thông marketing tích hợp
Authors: Trần Thị Thập
Keywords: Truyền thông;Marketing
Issue Date: 2015
Publisher: Thông tin và truyền thông.- 261 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách “Truyền thông Marketing tích hợp” (IMC: Integrated Marketing Communication) được biên soạn nhằm giúp độc giả nắm vững những kiến thức, kỹ năng truyền thông và quản trị hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp, vị trí, vai trò của chức năng truyền thông trong kinh doanh; từ đó hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị hoạt động truyền thông, nhận thức được xu hướng phát triển kinh doanh hiệu quả thông qua việc hoạch định và thực thi các giải pháp truyền thông đầy sáng tạo trên thị trường.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3990
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyền thông maketing tích hợp.pdf24.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.