Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3989
Title: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàng Đình Minh
Keywords: Lí thuyết;Trò chơi;Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 191 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách kết cấu 4 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh và các yếu tố của trò chơi trong kinh doanh. Đồng thời, xuất phát từ cơ sở lý thuyết, các tác giả đề cập đến 2 loại trò chơi trong thực tiễn như trò chơi trong cạnh tranh, mô tả trò chơi trong cạnh tranh; trò chơi trong hợp tác cùng các hình thức thương lượng, đấu giá.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3989
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh.pdf14.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.