Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3987
Title: Giám sát và đánh giá chính sách công
Authors: Lê Văn Hòa
Keywords: Chính sách công;Giám sát;Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 295 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách nêu rõ những vấn đề cơ bản về giám sát và đánh giá chính sách công; những vấn đề cơ bản về đánh giá tác động; đo lường kết quả thực hiện chính sách công; các phương pháp đánh giá tác động thực hiện ngẫu nhiên; các phương pháp đánh giá tác động phi thực nghiệm…
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3987
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giám sát và đánh giá chính sách công .pdf22.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.