Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3986
Title: Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
Authors: Lê Văn Hòa
Keywords: Chính sách công;Quản lí;Kết quả
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 335 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách làm rõ bản chất của quản lý theo kết quả, bản chất của thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam; từ đó đề xuất áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và phát huy dân chủ trong thực thi chính sách công ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3986
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả .pdf23.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.