Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3985
Title: Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng
Authors: Phạm Quang Nghị
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Công tác tư tưởng;Lí luận;Nghiệp vụ
Issue Date: 2015
Publisher: Chính trị quốc gia .- 296 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 11 chương, đề cập một số nội dung, như: vai trò của văn hoá, văn nghệ, những khía cạnh tâm lý xã hội trong công tác tư tưởng; vai trò của lý luận, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác tư tưởng; vấn đề đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học; vấn đề lãnh đạo và quản lý báo chí, công tác tuyên truyền, cổ động, v.v..
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3985
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng .pdf20.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.