Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3984
Title: Tập bài giảng về công tác mặt trận
Authors: Vũ, Trọng Kim
Keywords: Công tác mặt trận;Tập bài giảng
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 371 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách giúp cán bộ Mặt trận và bạn đọc hiểu thêm về chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay; nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác ngoại giao nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đặc biệt là công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3984
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tập bài giảng về công tác mặt trận .pdf26.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.