Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3982
Title: Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học
Authors: Đỗ Huy
Vũ Trọng Dung
Keywords: Giáo trình;Lịch sử;Mỹ học
Issue Date: 2014
Publisher: Thông tin và truyền thông.- 413 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 7 chương: Đại cương về lịch sử hình thành và phát triển của mỹ học; Đại cương về khuynh hướng duy vật trong sự phát triển của lịch sử mỹ học phương Tây; Đại cương về khuynh hướng duy tâm khách quan trong lịch sử mỹ học phương Tây từ Platôn đến Hêghen; Đại cương về mỹ học duy tâm chủ quan của Cantơ và một vài nét về mỹ học phương Tây sau Cantơ; Đại cương về mỹ học duy vật biện chứng của C.Mác, Ph.Ăngghen; Đại cương về các tư tưởng mỹ học cơ bản của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; Mỹ học Mácxit Việt Nam đương đại.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3982
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.