Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3980
Title: Lý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học
Authors: Meier, Bernd
Nguyễn, Văn Cường
Keywords: Lí luận;Dạy học;Hiện đại;Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb Đại học Sư phạm.- 233 tr, 24 cm
Citation: In lần thứ 3
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập đến các chủ đề cơ bản của lí luận dạy học đại cương.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3980
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lý luận dạy học hiện đại .pdf51.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.