Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3979
Title: Triết học chính trị xã hội của I.Kant, J. G. Fichte và G.W.F. Heghel
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Keywords: Triết học;Chính trị;Xã hội;I. Kant;J.G. Fichte;G.W.F. Heghel
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.- 249 tr, 24 cm
Abstract: Nội dung sách gồm phần dẫn luận và năm chương: Dẫn luận: Từ triết học lịch sử, triết học pháp quyền tới triết học chính trị - xã hội; Chương 1: I. Kant: Quan niệm về đối tượng của triết học và đạo đức học; Chương 2: I. Kant: Triết học lịch sử, triết học pháp quyền và triết học tôn giáo; Chương 3: J.G. Fichte: Triết học chính trị - xã hội; Chương 4: G.W.F. Heghel: Các tác phẩm thời trẻ, hiện tượng học tinh thần; Chương 5: G.W.F. Heghel: Triết học lịch sử, pháp quyền, tôn giáo và lịch sử triết học; Kết luận: Việc tiếp nhận tư tưởng và triết học Đức ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa - tôn giáo.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3979
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triết học chính trị xã hội của I cant, j.g , fichte và g.w.f. heghel .pdf27.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.