Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3977
Title: Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
Authors: Đoàn, Duy Khương
Keywords: Hành chính công;Cải cách hành chính;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Chính trị quốc .- 168 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách phân tích quá trình cải cách hành chính ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN và nhận định về xu hướng cải cách hành chính trong khu vực, mà còn đưa ra bức tranh về quá trình cải cách hành chính công tại Việt Nam (bao gồm cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách nhân sự, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính), trong đó đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi của cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó đưa ra các kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3977
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.