Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3976
Title: Lịch sử quan hệ quốc tế từ đầu thời cận đại đến kết thúc thế chiến thứ hai
Authors: Vũ, Dương Ninh
Phan, Văn Ban
Nguyễn, Văn Tận
Trần, Thị Vinh
Keywords: Lịch sử;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb Đại học Sư phạm.- 189 tr, 24 cm
Citation: In lần thứ 3
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: quan hệ quốc tế trong thời kì đầu của lịch sử cận đại; quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên (1789-1871); quan hệ quốc tế trong quá trình xâm lược và tranh giành thuộc địa của các nước phương Tây; quan hệ quốc tế trong thế chiến thứ hai
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3976
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lịch sử quan hệ quốc tế .pdf26.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.