Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3975
Title: Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Đặng, Đức Đạm (ch.b)
Keywords: Dịch vụ công;Chi tiêu công;Phát triển bền vững;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia . - 336tr ; 21cm
Abstract: Nội dung cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận, thực tiễn và khuyến nghị có giá trị trong việc định hình và đổi mới sáng tạo chức năng, vai trò của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công cũng như chi tiêu công để hướng tới một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, hài hòa giữa công và tư, nông thôn và thành thị, con người với thiên nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, hiện tại với tương lai. Cuốn sách gồm 14 bài viết, được chia thành hai phần: Phần thứ nhất: Cải cách sáng tạo dịch vụ công: gồm 8 bài viết về lý luận và thực tiễn trong dịch vụ công, chi tiêu công và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế. Phần thứ hai: Đổi mới chi tiêu công và các chương trình mục tiêu quốc gia: gồm 6 bài viết về đổi mới chi tiêu công và các chương trình mục tiêu quốc gia.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3975
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.