Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3974
Title: Quá trình hình thành đường lối đổi mới ở Việt Nam
Authors: Vũ, Như Khôi
Trần, Thị Thái
Keywords: Chính trị;Đường lối;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 183 tr.
Abstract: Để góp phần tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Cuốn sách trình bày hoàn cảnh ra đời và quá trình tìm tòi, thể nghiệm các hình thức, biện pháp đổi mới của những nông dân, công nhân, viên chức, tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, cùng sự nắm bắt những cái mới từ phong trào quần chúng, đổi mới tư duy, tiến hành tổng kết, từng bước đề ra đường lối đổi mới và phát động công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của Đảng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3974
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quá trình hình thành đường mới đổi mới ở việt nam .pdf13.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.