Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3973
Title: Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội
Authors: Lê, Thanh Bình
Keywords: Truyền thông đại chúng;Phát triển xã hội
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị Quốc gia
Citation: 303 tr
Abstract: cung cấp một cách nhìn mới vừa liên thông, vừa hội thông với các lĩnh vực chủ yếu của truyền thông đại chúng ngày nay như: kinh tế, văn hoá, xã hội, phát triển nói chung và các khoa học khác như quản lý xã hội, dân số, môi trường, tôn giáo, tâm lý, giáo dục... Nội dung sách gồm 3 phần: Phần một: Truyền thông đại chúng tham gia quản lý xã hội: các vấn đề chung và những lĩnh vực đặc thù trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển, hội nhập quốc tế; Phần hai: Truyền thông đại chúng: vai trò ngành quan hệ công chúng (PR), thực hiện chính sách dân số, thúc đẩy xoá đói giảm nghèo; Phần ba:Từ quan điểm truyền thông đại chúng, phân tích các nhân vật, tác phẩm, sự kiện điển hình.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3973
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội.pdf22.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.