Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3972
Title: Lịch sử các học thuyết kinh tế
Authors: Mai, Ngọc Cường
Trần, Việt Tiến
Mai, Ngọc Anh
Keywords: Lịch sử;Học thuyết kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Citation: 417 tr
Abstract: Cuốn sách gồm 10 chương đề cập đến: quá trình hình thành và phát triển các học thuyết kinh tế từ các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại, trung đại, của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển, kinh tế học mác xít... đến lý thuyết về kinh tế chuyển đổi và các lý thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3972
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lich sử các học thuyết kinh tế .pdf30.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.