Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3970
Title: Hệ thống các quy định hiện hành về xuất bản
Keywords: Luật;Xuất bản
Issue Date: 2015
Publisher: Thông tin & truyền thông
Citation: 479 tr
Abstract: Để tạo cơ sở cho hoạt động xuất bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành kịp thời nhiều chủ trương, chính sách, chế độ quy định về hoạt động xuất bản phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển đúng hướng trong cơ chế kinh tế mới.Nội dung sách gồm các phần:Phần 1: Các văn bản chỉ đạo của Đảng; Phần 2: Các văn bản quản lý của nhà nước; Phần 3: Các văn bản về quyền tác giả.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3970
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hệ thống các quy định hiện hành về xuất bản .pdf36.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.