Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3969
Title: Những vấn đề về chính trị truyền thông - nhận thức và vận dụng
Authors: Hoàng Đình Cúc
Keywords: Chính trị;Truyền thông;Báo chí;Xuất bản;Kinh tế chính trị;Bài báo khoa học
Issue Date: 2006
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách tập hợp các bài viết của cán bộ, giáo viên trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được đăng trên các tạp chí khoa học từ năm 2002-2006, gồm những vấn đề: triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và chính trị; những vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về báo chí, xuất bản, truyền thông...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3969
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những vấn đề về chính trị truyền thông nhận thức và vận dụng.pdf43.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.