Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3968
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Nguyễn, Văn Biều
Keywords: Chính trị
Issue Date: 2002
Abstract: Làm rõ quan niệm và nội hàm về phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Đánh giá ưu nhược điểm trong phương thức lãnh đạo ở vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đổ
Description: Tác giả: Nguyễn Văn Biều, TS; Đỗ Ngọc Ninh; Đoàn Nam Đàn; Lâm Quốc Tuấn; Vũ Xuân Điềm -- Từ khóa: Đảng; Đảng bộ xã; Chính quyền; Mặt trận; Đoàn thể nhân dân
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9998
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3968
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000004147.pdf8.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.