Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3966
Title: Đổi mới phương thức đào tạo cử nhân biên tập xuất bản ở Phân viện báo chí - tuyên truyền ở Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Issue Date: 1996
Abstract: Khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân biên tập xuất bản ở Phân viện báo chí - tuyên truyền những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ này hiện nay về số lượng, chất lượng. Đội ngũ này đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn chưa? về trình độ? về phương thức giảng d
Description: Tác giả: Trần Văn Hải, PTS -- Từ khóa: Cán bộ; Đào tạo; Cử nhân; Biên tập; Xuất bản phẩm; Phân viện báo chí - tuyên truyền
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6265
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3966
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002793.pdf4.27 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.