DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >
Đề tài khoa học cấp Bộ >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3966

Nhan đề: Đổi mới phương thức đào tạo cử nhân biên tập xuất bản ở Phân viện báo chí - tuyên truyền ở Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả: Trần, Văn Hải
Từ khoá: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Năm xuất bản: 1996
Tóm tắt: Khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân biên tập xuất bản ở Phân viện báo chí - tuyên truyền những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ này hiện nay về số lượng, chất lượng. Đội ngũ này đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn chưa? về trình độ? về phương thức giảng d
Mô tả: Tác giả: Trần Văn Hải, PTS -- Từ khóa: Cán bộ; Đào tạo; Cử nhân; Biên tập; Xuất bản phẩm; Phân viện báo chí - tuyên truyền
Định danh: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6265
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3966
Bộ sưu tập: Đề tài khoa học cấp Bộ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
0000002793.pdf4.27 MBAdobe PDFHình nhỏ
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com