Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/396
Title: Vận dụng phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh trong tuyên truyền miệng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Nguyễn, Đăng Quang
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Phương pháp;Tuyên truyền;Hồ Chí Minh;Tuyên truyền miệng;Dân tộc thiểu số;Gia Lai
Issue Date: 2011
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh và thực trạng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV, TTV các cấp cho ĐBDTTS ở Gia Lai. Đề tài đề xuất phương hướng và giải pháp vận dụng phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền miệng cho ĐBDTTS ở Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/396
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS-Nguyen Dang Quang.pdf790.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.