Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3951
Title: Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc
Authors: Phan, Văn Hùng
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 2006
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
Description: Tác giả: Phan Văn Hùng, TS; Trần Văn Đoài, CN; Lê Ngọc Thắng, PGS,TS; Nguyễn Hữu Ngà, TS; và những người khác -- Từ khóa: Đào tạo; Bồi dưỡng; Cán bộ dân tộc
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9270
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3951
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000006233.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.