Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3924
Title: Chức năng xã hội của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Authors: Lê, Thị Thuỷ
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 2007
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chức năng xã hội ( CNXH ) của nhà nước trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ( XHCN ).Giới thiệu nội dung CNXH của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Description: Tác giả: Lê Thị Thuỷ, TS; Nguyễn Thanh Bình, ThS; Lê Bỉnh, PGS,TS; Phạm Thành Dung, PGS,TS -- Từ khóa: Chức năng xã hội; Nhà nước; Kinh tế thị trường
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8377
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3924
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000006577.pdf6.2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.