Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3920
Title: Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển, những mâu thuẫn và triển vọng về mâu thuẫn Bắc-Nam
Authors: Mai, Ngọc Cường
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 2000
Abstract: Làm rõ đặc điểm, mâu thuẫn và triển vọng của CNTB ở các nước chậm phát triển. Phân tích đặc điểm và mâu thuẫn của quan hệ Bắc-Nam và tác động của nó đối với các nước chậm phát triển; Đưa ra những kiến nghị với Đảng và Nhà nước về: Chính sách phát triển th
Description: Tác giả: Mai Ngọc Cường, PGS-TS -- Từ khóa: Nước chậm phát triển; Chủ nghĩa tư bản; Mâu thuẫn; Triển vọng; Chính sách phát triển; Quan hệ Bắc-Nam
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/10789
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3920
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.