Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3919
Title: Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cơ sở lý luận và thực tiễn
Authors: Hà, Minh Đức
Keywords: Văn học. Lý luận văn học
Issue Date: 1990
Abstract: Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa được nghiên cứu theo hai khía cạnh lý luận và thực tiễn. Về lý luận đã đi sâu phân tích các luận điểm để khẳng định chủ nghĩa hiện thực XHCN là một hệ thống chuẩn mực hoàn chỉnh về mặt giá trị thẩm mỹ. Mặt thực tiễn đã
Description: Tác giả: Hà Minh Đức -- Từ khóa: Văn học hiện thực; Nhà văn; Hiện thực xã hội chủ nghĩa
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12521
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3919
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001179.pdf5.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.