Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3916
Title: Chính trị và hệ thống chính trị của các nước tư bản phát triển
Authors: Hồ, Văn Thông
Keywords: Chủ nghĩa Mac-Lênin
Issue Date: 1995
Abstract: Đề tài nghiên cứu: Chính trị trong lịch sử tư tưởng và tổ chức nhà nước ở các nước tư bản phát triển nhất. Tổ chức hệ thống chính trị của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Ba giai đoạn phát triển cơ bản của nhà nước tư bản. Quan hệ chính trị quốc tế thời hậu chi
Description: Tác giả: Hồ Văn Thông -- Từ khóa: Chính trị; Hệ thống chính trị; Chủ nghĩa tư bản; Nước tư bản phát triển
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6140
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3916
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002910.pdf7.35 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.