Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3914
Title: Chính sách xã hội-một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Bùi, Đình Thanh
Issue Date: 1993
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chính sách xã hội. Phân tích mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong sự phát triển của đất nước hôm nay. Nêu vị trí, vai trò của các chính sách xã hội trong chiến lược ổn định và phát
Description: Tác giả: Bùi Đình Thanh, PGS -- Từ khóa: Chính sách xã hội
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12090
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3914
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002701-1b.pdf15.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.