Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3913
Title: Chính sách xã hội trong thực tiễn đổi mới cơ chế quán lý việc thực hiện chính sách xã hội
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 1993
Abstract: Khái niệm, nội dung chính sách xã hội, mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và xã hội; Đánh giá thực trạng tình hình xã hội và chính sách xã hội, đồng thời dự báo xu thế phát triển trong tương lai; Làm rõ tính chất xã hội, các đặc trưng đặc thù của chính s
Description: Tác giả: -- Từ khóa: Chính sách xã hội; Chính sách kinh tế; Xã hội; Kinh tế
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/13040
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3913
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002907-1.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.