Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3909
Title: Chính sách xã hội của một số nước tư bản phát triển (Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Thụy Điển)
Authors: Đỗ, Trọng Bá
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 1999
Abstract: Tập trung làm rõ 6 chuyên đề sau:Mâu thuẫn cơ bản trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và vấn đề con người; Chính sách xã hội tất yếu và vai trò của nó; Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong chủ nghĩa tư bản; Chủ nghĩa tư bản - sự thích nghi giả tạo ha
Description: Tác giả: Đỗ Trọng Bá, TS; Hoàng Thị Thành, TS; Lê Xuân Đình, TS -- Từ khóa: Chính sách xã hội; Nước tư bản phát triển; Nước phát triển
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8698
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3909
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003728.pdf3.64 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.