Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3905
Title: Chính sách tài chính-tiền tệ trong cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô
Authors: Đặng, Đức Đạm
Keywords: Kinh tế. Các khoa học kinh tế
Issue Date: 1992
Abstract: Đề tài đã đề cập đến ba nội dung cốt lõi của chính sách tài chính quốc gia (chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ và chính sách tài chính đối ngoại), trong đó, chính sách tài khóa được giải trình thông qua các vấn đề như chính sách thuế; quan hệ giữa do
Description: Tác giả: Đặng Đức Đạm, PTS, Trưởng ban -- Từ khóa: Tài chính-tiền tệ; Chính sách tài chính-tiền tệ; Quản lý kinh tế; Cơ chế vĩ mô
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12889
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3905
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001431.pdf4.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.