Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3904
Title: Ảnh - nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về kháng chiến chống thực dân Pháp)
Authors: Đào, Xuân Chúc
Keywords: Lịch sử. Các khoa học lịch sử
Issue Date: 1995
Abstract: Làm rõ vị trí, ý nghĩa và đặc điểm của tài liệu ảnh trong nghiên cứu lịch sử thông qua những ví dụ tài liệu ảnh cụ thể về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nêu lên những vấn đề về lý luận, phương pháp sưu tầm phân loại, lựa chọn và phân tích,
Description: Tác giả: Đào Xuân Chúc; Lã Thị Hồng -- Từ khóa: ảnh; Nguồn sử liệu; Lịch sử; Kháng chiến chống thực dân Pháp
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12221
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3904
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002105.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.