Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3903
Title: Chính sách tài chính quốc gia - công cụ ổn định và phát triển kinh tế
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Kinh tế. Các khoa học kinh tế
Issue Date: 1995
Abstract: Trình bày hệ thống tác động của chính sách tài chính quốc gia đến sự ổn định và phát triển kinh tế Việt Nam. Ưu tiên cải cách chỉ tiêu hiện nay của chính phủ trong việc chuyển sang kinh tế thị trường với nguồn lực có hạn mang tính lịch sử của Việt Nam hiệ
Description: Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Phạm Quang Vinh; Nguyễn Hữu Sở; Trần Ngọc Hiên; Lê Văn Toàn -- Từ khóa: Chính sách tài chính; Chính sách; Tài chính; Chính sách tài chính quốc gia; Kinh tế thị trường
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9603
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3903
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002093.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.