Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3897
Title: Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính nhà nước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn, Duy Gia
Keywords: Các vấn đề tổng hợp về khoa học xã hội
Issue Date: 1990
Abstract: Hệ thống hành chính nhà nước ta được hình thành và phát triển theo hiến pháp năm 1946, 1959, 1980. Hiện nay được chia thành 4 cấp quản lý theo lãnh thổ hành chính Những hạn chế: nặng tập trung, quan liêu, cồng kềnh kém hiệu quả; sự phân cấp không phù hợp
Description: Tác giả: Nguyễn Duy Gia -- Từ khóa: Công chức hành chính; Cải cách hành chính; Quản lý hành chính
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/12554
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3897
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000753.pdf8.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.