Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3891
Title: Xuất bản sách lý luận, chính trị với việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - lý luận của Đảng ta trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Văn hoá
Issue Date: 2005
Abstract: Làm rõ các khái niệm cơ bản về sách lý luận, chính trị, công tác lý luận, tư tưởng và vai trò của sách lý luận, chính trị trong công tác lý luận, tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Khái quát thực trạng xuất bản sách lý luận, chính trị trong giai đoạn từ năm 1
Description: Tác giả: Trần Văn Hải, PGS,TS; Hoàng Hải, TS; Trịnh Đình Bảy, TS; Lê Văn Yên, TS; và những người khác -- Từ khóa: Xuất bản; Sách lý luận chính trị
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9820
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3891
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005604.pdf4.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.