Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3890
Title: Xu hướng biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chính trị
Issue Date: 2005
Abstract: Làm rõ một số khái niệm và phạm trù quan hệ với giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Phân tích thực trạng và dự báo xu hướng biến đổi của giai cấp công nhân Việt Na
Description: Tác giả: Dương Xuân Ngọc, GS,TS; Lưu Văn An, TS; Dương Văn Sao, TS; Hoàng Văn yên, TS; và những người khác -- Từ khóa: Giai cấp công nhân
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9704
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3890
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005590.pdf8.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.