Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/388
Title: Báo chí với việc hướng nghiệp cho thanh niên hiện nay
Authors: Vũ, Phương Thịnh
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Luận văn thạc sĩ;Báo chí
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn nghiên cứu thực trạng báo chí tuyên tuyền hướng nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên, học sinh phổ thông chuẩn bị thi đại học, đánh giá hiệu quả đạt được và những hạn chế, nhằm đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tuyên truyền hướng nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế trên báo Sinh viên Việt Nam, báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh nói riêng và báo chí nói chung.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/388
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Vu Phuong Thinh.pdf807.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.