Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3866
Title: Vấn đề thực hiện qui chế dân chủ ở xã - Thực trạng và giải pháp
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chính trị
Issue Date: 2000
Abstract: Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về nhận thức và giải quyết vấn đề dân chủ ở nông thôn nước ta. Đánh giá thực trạng thực hiện qui chế dân chủ ở xã và những vấn đề cần giải quyết. Đề xuất các giải pháp phát huy quyền làm chủ của nông dân trong giai đoạn
Description: Tác giả: Dương Xuân Ngọc, PGS,TS -- Từ khóa: Quy chế dân chủ; Nông thôn; Nông dân; Xã
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6278
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3866
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003671.pdf12.21 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.