Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3864
Title: Vấn đề dạy và học các môn lý luận Mác-Lênin trong trường đại học - Thực trạng và kiến nghị giải pháp đổi mới
Authors: Nguyễn, Đình Cấp
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 1994
Abstract: Các kết quả thu được của đề tài phản ánh đúng thực trạng của việc dạy và học các môn lý luận Mác-Lênin hiện nay trong các trường đại học. Đề tài đã đi sâu phân tích thực trạng, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học các môn lý luận Mác-
Description: Tác giả: Nguyễn Đình Cấp, PTS; Đỗ Công Tuấn, PTS, Phân viện báo chí xuất bản -- Từ khóa: Mác-Lênin; Môn học; Giảng dạy; Trường đại học
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6280
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3864
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001586.pdf3.06 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.