Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3862
Title: Vấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển Mác xít: Kỷ yếu khoa học
Authors: Ngô, Đình Xây
Keywords: Khoa học luận
Issue Date: 2004
Abstract: Tập hợp một số chuyên đề về: Những quan điểm chung về dân chủ qua các tác phẩm kinh điển mác-xít; Xác định những yêu cầu, đặc điểm tính chất và vai trò của dân chủ trong hoạt động tinh thần, trong nghiên cứu khoa học qua cách trình bày của Mác-Ăngghen-Lên
Description: Tác giả: Ngô Đình Xây, TS; Đới Thị Kim Thoa, ThS; Phan Thanh Khôi, TS; Nguyễn Văn Ba, TS; Lê Ngọc Hùng, TS -- Từ khóa: Dân chủ; Nghiên cứu khoa học
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/10045
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3862
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005184-CD.pdf8.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.