Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3861
Title: Vấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển mác xít: tổng quan khoa học
Authors: Ngô, Đình Xây
Keywords: Khoa học luận
Issue Date: 2004
Abstract: Hệ thống hoá, luận giải, làm sáng tỏ cách tiếp cận của Mác-Ăngghen-Lênin-Hồ Chí Minh về dân chủ trong nghiên cứu khoa học. Nhận định và đánh giá khách quan thực trạng vấn đề dân chủ trong quản lý khoa học hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để phát huy dân
Description: Tác giả: Ngô Đình Xây, TS; Trần Ngọc Linh, PGS-TS; Lê Ngọc Hùng, TS; Nguyễn Văn Ba, TS; Lê Thanh Hà, ThS; Lê Quang Hoà, ThS -- Từ khóa: Dân chủ; Nghiên cứu khoa học
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/13702
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3861
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005184.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.