Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3855
Title: ứng dụng tư duy logic trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tổ chức và quản lý
Issue Date: 2003
Abstract: Liệt kê các lỗi logic có thể xảy ra trong quản lý nhà nước bao gồm các lỗi logic vi phạm quy luật cơ bản của tư duy hình thức, các lỗi logic liên quan đến các hình thức cơ bản của tư duy... Trên cơ sở đó, đưa ra những tình huống logic trong quản lý hành c
Description: Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, TS; Phạm Hồng Thái, PGS,TS -- Từ khóa: Tư duy logic; Quản lý hành chính
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6102
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3855
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005440.pdf6.89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.