Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3806
Title: Thông tin báo chí ở khu vực dân tộc và miền núi phía bắc. Thực trạng và giải pháp phát triển
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Issue Date: 1994
Abstract: Phân tích được thực trạng thông tin báo chí ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Xem xét, đánh giá vai trò tích cực, hạn chế trong hoạt động báo chí đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở miền núi phía Bắc. Nêu 7 giải pháp cụ thể nhằm nâ
Description: Tác giả: Tạ Ngọc Tấn, PTS -- Từ khóa: Dân tộc; Báo chí; Thông tin đại chúng; Miền núi
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6271
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3806
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001547.pdf6.62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.