Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3792
Title: Tác động của báo chí đối với việc xây dựng lối sống tích cực của thanh niên, sinh viên hiện nay
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Issue Date: 1998
Abstract: Phân tích ảnh hưởng qua lại giữa báo chí và lối sống thanh niên sinh viên. Đánh giá qui mô, tính chất,khuynh hướng phát triển của báo chí và lối sống của thanh niên sinh viên hiện nay. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm kiểm soát, định hướng, sử dụng hiệ
Description: Tác giả: Tạ Ngọc Tấn, PGS,TS; Nguyễn Thị Thoa, TS; Văn Đình Ưng, TS; Dương Xuân Ngọc, PGS,TS; Trần Đăng Tuấn, TS -- Từ khóa: Báo chí; Thanh niên; Sinh viên
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9263
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3792
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003561.pdf8.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.