Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3750
Title: Phương thức đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở Phân viện báo chí và tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Đình Hoè
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 2002
Abstract: Luận giải cơ sở khoa học của việc xây dựng phương thức đào tạo (PTĐT) đội ngũ giảng viên lý luận chính trị (LLCT). Đánh giá thực trạng về PTĐT đội ngũ giảng viên LLCT ở Phân viện báo chí và tuyên truyền. Bước đầu xây dựng PTĐT đội ngũ giảng viên LLCT cho
Description: Tác giả: Vũ Đình Hoè, PGS,TS; Ngô Văn Lương; Nguyễn Đình Cấp -- Từ khóa: Đào tạo; Giảng viên lý luận chính trị
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8056
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3750
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000004449.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.