Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/375
Title: Hoạt động dẫn chương trình truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình địa phương (Khảo sát các đài phát thanh và truyền hình: Hà Nội (kênh 1), Hải Phòng và Quảng Ninh, từ tháng 12/2010 đến tháng 02/2011)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: PGS, TS. Đinh Thị Thúy Hằng
Keywords: Báo chí;Dẫn chương trình;Truyền hình;Đài phát thanh;Địa phương
Issue Date: 2011
Abstract: luận văn có nhiệm vụ thu thập, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về dẫn chương trình truyền hình; khảo sát thực tiễn công việc này tại một số đài truyền hình địa phương; rút ra những đặc điểm chung và đề xuất giải pháp để việc dẫn chương trình truyền hình tại các đài địa phương được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, tăng sức hấp dẫn của các chương trình truyền hình do chính các đài địa phương sản xuất, tránh tình trạng lãng phí sóng với các chương trình kém chất lượng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/375
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thi Hong Nhung.pdf894.79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.